കുവൈത്ത്
കുവൈത്ത് അമീർ Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah അന്തരിച്ചു