റായ്പൂർ
പാസ്റ്റർ ബിനു പോൾ കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു