ചരമക്കുറിപ്പ്
പാസ്റ്റർ രാജൻ എബ്രഹാമിന്റെ മാതാവ് നിത്യതയിൽ