മസ്കറ്റ്
മസ്ക്കറ്റിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മലയാളി നേഴ്സ് ബ്ലെസ്സി സാം നിത്യതയിൽ പ്രവേശിച്ചു